เกี่ยวกับเรา
 
 สถิติวันนี้

6 คน

สถิติเมื่อวาน

4 คน

สถิติเดือนนี้

7 คน
สถิติทั้งหมด 51754 คน
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ทั่วราชอาณาจักรตลอด 24 ช.ม.
  ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างสัญญาว่าจ้าง
  ดาวน์โหลดใบขอเสนอบริการรักษาความปลอดภัย
  ดาวน์โหลดใบขอเสนอราคา


ตัวอย่างสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย


                                    ทำที่…........................................................................

          หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อ……….…….……...เดือน……..................…………….พ.ศ….…........….
ระหว่าง……….…………....................................................……..........................………………………….…….
โดย………………………………….….........................................…………………...…………………….....…............                                       
ตั้งอยู่เลขที่…….…..........….………..หมู่ที่….…ตรอก/ซอย…………………..……… ถนน…….............….......…...
ตำบล/แขวง…..….................……..อำเภอ/เขต…………….....….……จังหวัด……….................…...…………..
โทร………………………………......................……………………………………………………………..........................…..
ซึ่งต่อไปนี้ใบสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด
โดย……………………….………...…นายมนูญ…พึ่งนุ่ม………………….........................
ตั้งอยู่เลขที่   27/2  หมู่   5   ถนนพุทธรักษา  ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทร.0-2347-4422-3   ,  0-2757-8404   ซึ่งต่อไปนี้สัญญาเรียกว่า  “ ผู้รับจ้าง ”   อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายได้
ตกลงทำสัญญาไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1. “  ผู้ว่าจ้าง  ” ตกลงว่าจ้าง และ “ผู้รับจ้าง”ตกลงรับจ้างทำการรักษาความปลอดภัยให้แก่บรรดา
ทรัพย์สินของ  “ผู้ว่าจ้าง”ซึ่งอยู่ในบริเวณ…………….........................………..…………………….……………ตั้งอยู่เลขที่……………………หมู่ที่……..…….ตรอก/ซอย…..….....................……ถนน….……..…….…..…..ตำบล/แขวง………...................……….อำเภอ/เขต…………........…..……...จังหวัด………….…โทร………….....................……..…............................................................................................

          ข้อ 2. สัญญาฉบับนี้กำหนดระยะเวลา………1….ปี.………และเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่……….……..…เดือน………….พ.ศ………….สิ้นสุดวันที่…….เดือน….……….. พ.ศ….......
อนึ่ง    สัญญาทั้ง   2   ฉบับ    มีผลบังคับใช้ตามวันที่     ที่ระบุในสัญญาทั้ง  2  ฉบับ

          ข้อ 3. “ ผู้รับจ้าง”  จะต้องรับผิดชอบ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ในบริเวณสถานที่ของ             
“  ผู้ว่าจ้าง  ”  ตามนัยข้อ 1.โดยการแบ่งการทำงานออกเป็น………..…....…… ผลัด ดังนี้ 

          ผลัดที่ 1. หัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน…..……..……….....…......…นาย และ
                        พนักงานรักษาความปลอดภัย………………….….……….…….…....……..นาย ปฏิบัติหน้าที่                    
ตั้งแต่เวลา………….……………..รวมเวลาทำงาน……………............................….....…..ช.ม. / วัน / นาย                                           

           รวมหัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดจำนวน……………..……....….....นาย
           รวมพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดจำนวน…………...….….………..…….........……นาย          

          “ผู้ว่าจ้าง”  ตกลงจ่ายค่าบริการรักษาความปลอดภัยให้แก่  “ผู้รับจ้าง “  ในอัตราเดือนละ
……..…….-………………......ต่อ  หัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย  1  นาย
…………-…………ต่อ  พนักงานรักษาความปลอดภัย  1  นาย

          ข้อ 3.1.  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

          ข้อ 3.2.  อัตราค่าจ้างตามข้อ 3 หากมีการกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่โดยผลของกฎหมายแรงงาน “ ผู้ว่าจ้าง ” ยินยอมให้ ”ผู้รับจ้าง” ปรับอัตราใหม่ให้สอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดใหม่ในอัตราที่ตกลงกัน

          ข้อ 3.3.  “ผู้รับจ้าง”จะต้อง จัดยาม หัวหน้าชุดรวม…………...…คน  ประจำสถานที่ต่างๆ ที่”ผู้ว่าจ้าง”กำหนดให้ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญา   โดยแบ่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันและจะจัดให้ครบตามสัญญา  ถ้า”ผู้รับจ้าง”จัดยาม  หัวหน้ากะ  หัวหน้าชุด  ให้ไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว   “ผู้รับจ้าง”ยินยอมให้”ผู้ว่าจ้าง”ปรับในอัตราดังนี้
          วันละ..……-.….....บาท  (………….-….……….) ต่อยามที่ขาด 1 คน    ต่อการปฏิบัติงานแต่ละกะ
          วันละ..……-.….....บาท  (………….-….……….) ต่อหัวหน้าชุดที่ขาด 1 คน  ต่อการปฏิบัติงานแต่ละกะ
          ในกรณีที่”ผู้รับจ้าง”จะต้องชำระค่าปรับข้างต้น  “ผู้รับจ้าง”ยินยอมให้”ผู้ว่าจ้าง”หักค่าปรับดังกล่าวจากค่าสินจ้างที่  ”ผู้ว่าจ้าง”จะชำระให้แก่”ผู้รับจ้าง”ในแต่ละงวด

          ข้อ 4. การจ่ายเงินค่าจ้าง “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ่ายและ “ผู้รับจ้าง” ตกลงยินยอมรับค่าจ้างใน อัตราตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3. โดย “ผู้ว่าจ้าง”จะต้องชำระเงินค่าจ้างให้เสร็จสิ้นภายในวันที่….5..ของทุกเดือน โดยมีเครดิต..5..วันหลังจากวางบิล หรือ เลื่อนได้ไม่เกิน..3..วัน ทำการหากเกิน “ผู้ว่าจ้าง” หรือ ผู้เกี่ยวข้องยินยอมให้ปรับวันละ500..บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน )        

         อนึ่ง เงินค่าจ้างตามสัญญานี้ “ผู้ว่าจ้าง” จะใช้สิทธิยึดหน่วงหรือถ่วงเวลาไว้เกินกำหนดหรือจะนำไปหักลบหนี้อย่างอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก “ผู้รับจ้าง”เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น 

         ข้อ 5. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของ     “ผู้ว่าจ้าง”  หรือลูกค้าของ  “ผู้ว่าจ้าง”  ที่เข้ามาใช้บริการและ / หรือผู้ที่มาเข้าทำการติดต่อกับ   “ผู้ว่าจ้าง”          “ผู้ว่าจ้าง”  ต้องยินยอมให้  ”ผู้รับจ้าง”  มีสิทธิทำการค้นตัวบุคคล / ยานพาหนะและตรวจสอบทรัพย์สินที่ผ่านเข้า-ออกได้  และ  “ผู้ว่าจ้าง”  ต้องไม่ปกปิดข้อเท็จจริงใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย

          ข้อ 6. “ผู้ว่าจ้าง” จะต้องไม่มอบหมายงานอย่างอื่นใดนอกเหนือจากงานตามสัญญานี้  ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยของ “ผู้รับจ้าง” 

          อนึ่ง  “ผู้ว่าจ้าง”และ”ผู้รับจ้าง”ตกลงกันโดยชัดแจ้งว่า  “ผู้รับจ้าง”หรือพนักงานของ”ผู้รับจ้าง”ไม่ใช่ตัวแทนหรือลูกจ้างของ “ผู้ว่าจ้าง”   “ผู้รับจ้าง”  จะปฏิบัติต่อพนักงานของตนตามกฎหมายแรงงาน  กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายอื่นๆที่ใช้ในขณะนี้  และที่จะประกาศใช้ต่อไปโดยเคร่งครัด  หน้าทีใดที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้นายจ้างต้องปฏิบัติ      “ผู้รับจ้าง”ในฐานะนายจ้างของลูกจ้างที่เข้าทำงานตามสัญญา  จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ  

          ข้อ 7. การเพิ่มหรือลดหรือการเปลี่ยนแปลง จุดรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาพกิจการ สถานที่ตั้ง และลักษณะของทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” ย่อมกระทำได้แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ ส่วนเงื่อนไขการจ้างให้ถือตามข้อตกลงแห่งสัญญานี้โดยอนุโลม

          ข้อ 8. “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดบุคคลที่มีคุณสมบัติและความประพฤติที่เหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ แต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามกำหนดไว้ตลอดจนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจำตัวในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่าย  ของ “ผู้รับจ้าง”เองทั้งสิ้นเว้นแต่ เครื่องมือดับเพลิง เครื่องมืออิเลคโทรนิค อาวุธปืนและอื่นๆ ที่จะต้อง  ใช้ตามระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่ที่ “ผู้ว่าจ้าง” กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้กับ “ผู้ว่าจ้าง”เสริมแทนให้ครบตาม    สัญญาที่ระบุไว้   

          ข้อ 9. “ผู้รับจ้าง” ต้องควบคุมบังคับบัญชาให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งโดยชอบของ”ผู้ว่าจ้าง”ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้หรือที่กำหนดต่อไป    “ผู้รับจ้าง” จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่บกพร่องต่อหน้าที่ หรือไม่เหมาะสมที่จะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีภายในเวลา 48 ช.ม.นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจาก “ผู้ว่าจ้าง” อีกทั้ง ”ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้กับ “ผู้ว่าจ้าง” เสริมแทนให้ครบตามสัญญาที่ระบุไว้ 

          ข้อ 10. ในกรณีที่ “ผู้รับจ้าง” ได้ตรวจพบและพิจารณาเห็นว่าบริเวณที่ต้องรักษาความปลอดภัยจุดใดอยู่ในลักษณะที่ล่อแหลมไม่ปลอดภัย เช่น มีแสงสว่างไม่พอเพียง รั้วหรือกำแพงชำรุด สายยูกลอนประตูชำรุดหรือโดยประการอื่นใดอันอาจจะเป็นช่องทางให้คนร้ายใช้เป็นที่หลบซ่อน กำบัง แอบแฝง หรือซ่อนเร้นเพื่อทำการโจรกรรม และเมื่อ “ผู้รับจ้าง” หรือตัวแทนของ “ผู้รับจ้าง” ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ “ผู้ว่าจ้าง”มิได้ดำเนินการตามที่ “ผู้รับจ้าง”ได้แจ้งดังกล่าวหากมีการโจรกรรมเกิดขึ้นในจุดที่ไม่ปลอดภัยนั้น ในกรณีเช่นนี้ถือว่าความสูญหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย “ผู้รับจ้าง”ไม่ต้องรับผิดชอบ 

          ข้อ 11. “ผู้รับจ้าง” จะไม่รับผิดชอบอันเกิดจากความสูญหายเกิดจากสงคราม   การจราจล   อัคคีภัย หรือ   ภัยธรรมชาติและ/หรือ ความประมาท เลินเล่อ ของ “ผู้ว่าจ้าง”หรือลูกจ้างหรือบุคคลในสังกัดของ  ”ผู้ว่าจ้าง”  ตลอดจน ไม่มีร่องรอยการงัดแงะและทรัพย์สินที่ง่ายแก่การพกพาหรือนำพา เช่น เงินสด เช็ค อาภรณ์ เครื่องประดับ ปืน แว่นตา กล้องถ่ายรูป  พระเครื่อง รถ อะไหล่รถ เป็นต้น  และผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบทรัพย์สินทุกประเภทอันเกิดจากความสูญหายทั้งภายใน  หรือ  ภายนอกห้องของผู้พักอาศัย (บ้านพักพนักงาน)                       

           (11.1)    “   ผู้รับจ้าง  “   จะไม่รับผิดชอบ    ทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายของผู้เช่า    และผู้เช่าซื้อ     คอนโด    อพาท์เม้นท์  อาคารชุด    แมนชั่น   

 

            ข้อ 12. การชดใช้ค่าสูญหาย “ผู้รับจ้าง” จะต้องชดใช้ค่าสูญหายให้แก่  “ผู้ว่าจ้าง”ในกรณีที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความสูญหายที่เกิดขึ้นจริง และอยู่ในความรับผิดชอบของ”ผู้รับจ้าง”ตามสัญญานี้โดยจะจ่ายให้ตามราคาที่แท้จริงของทรัพย์สินสูญหายหักด้วยค่าเสื่อมราคาแห่งอายุการใช้งานตามกฏหมายใช้งานและอยู่ในวงเงินไม่เกิน……25,000.…...บาท (………สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน..…….) ต่อการสูญหายหนึ่งครั้ง / ผลัด / คน

            ข้อ 13. กรณีที่ทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” เกิดการสูญหายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ “ผู้รับจ้าง”     “ผู้ว่าจ้าง” จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

          (13.1) “ผู้ว่าจ้าง”  จะต้องแจ้งให้   “ผู้รับจ้าง”   ทราบโดยด่วนที่สุด  (  สำหรับบริเวณ    กรุงเทพฯ    สมุทรปราการ สมุทรสาคร   นครปฐม    นนทบุรี   ปทุมธานี   ให้แจ้งภายใน 24 ช.ม. สำหรับบริเวณจังหวัดอื่นๆ ให้แจ้งภาใน………..วัน) จะเป็นด้วยวาจาพร้อมทั้งแจ้งราคาสูญหายที่แท้จริง 

          อนึ่ง “ผู้ว่าจ้าง” ต้องแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุหลังจากทราบการสูญหายภายใน 24 ช.ม. และยินยอมให้ “ผู้รับจ้าง” มีส่วนรับรู้ในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อร่วมในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและเร่งรัดคดี 

          (13.2) “ผู้ว่าจ้าง”จะต้องไม่เคลื่อนย้ายสิ่งของและ /  หรือทำลายหรือลบร่องรอยใดๆออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และ “ผู้รับจ้าง”จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ของฝ่าย    “ผู้รับจ้าง” ออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุภายใน 24 ช.ม. หลังจากได้รับแจ้งจาก “ผู้ว่าจ้าง”  แล้ว   “ผู้ว่าจ้าง” ต้องยินยอมให้ความร่วมมือแก่ “ผู้รับจ้าง” ในการที่จะดำเนินคดีสอบสวน ตรวจค้นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในบริเวณของ “ผู้ว่าจ้าง” 

          (13.3) ในการเรียกร้องชดใช้ค่าสูญหายใดๆ จาก “ผู้รับจ้าง”  “ผู้ว่าจ้าง”จะต้องแนบหลักฐานสำเนาการแจ้งความ  และหลักฐานแสดงการได้มา  และราคาของทรัพย์สินที่สูญหายนั้นมาพร้อมกับหนังสือเรียกร้องค่าสูญหายที่เกิดขึ้นแก่ “ผู้รับจ้าง” เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยทางบริษัทจะชดใช้ให้ภายใน   60   วัน  การเสียหายอันเกิดจากการสูญหาย บริษัท “ผู้รับจ้าง” จะไม่รับผิดชอบชดใช้ 

          (13.4) กรณีที่ทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” เกิดการสูญหาย ถ้าหาก “ผู้ว่าจ้าง” ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวที่ได้ระบุไว้ในข้อ  13.1,13.2 และ 13.3 “ผู้รับจ้าง” ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง” แต่อย่างใดทั้งสิ้น 

          ข้อ 14. เมื่อครบกำหนดสัญญาฉบับนี้ หากไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา หรือปรับอัตราค่าบริการใหม่  ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีก  ทุกๆ 1  ปี  โดยนับตั้งแต่สัญญาฉบับนี้ครบกำหนด ในกรณีของการบอกเลิกสัญญาให้ยึดถือปฏิบัติข้อที่ 2   

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดย “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง”  ถือไว้ฝ่ายละฉบับ  และได้อ่านข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญเพื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

 

 

       บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด  โทรศัพท์ 02-347-4422 , 02-380-0822 , 081-3997533   แฟกซ์ 02-347-4422

สถิติวันนี้

6 คน

สถิติเมื่อวาน

4 คน

สถิติเดือนนี้

7 คน
สถิติทั้งหมด 51754 คน
Web design by 88bkk.com
Planning System Group Co., Ltd.
© Copyright  Planning System Group  All rights reserved.