เกี่ยวกับเรา
 
 สถิติวันนี้

8 คน

สถิติเมื่อวาน

4 คน

สถิติเดือนนี้

9 คน
สถิติทั้งหมด 51756 คน
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ทั่วราชอาณาจักรตลอด 24 ช.ม.

 

           จุดเด่นในการดำเนินงานของบริษัท ฯ
1.

คัดเลือกและฝึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ก่อนที่จะรับพนักงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ทางบริษัทฯ จะต้องคัดเลือกและฝึกฝนพนักงานตามมาตรฐานสากลของบริษัท ฯ โดยฝึกฝนพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านพลเรือน ซึ่งเป็นการสังเกตการณ์ ปิดน้ำ ปิดเครื่องแอร์ที่เปิดทิ้งไว้  วินัยของทหาร  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การต่อสู้ป้องกัน การประชาสัมพันธ์ การจราจร และอื่นๆ จนครบ หลักสูตรและมีการสอบบรรจุเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย และทดลองในขั้นสุดท้ายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกคิดเฉลี่ยโดยประมาณจากจำนวนผู้สมัครในแต่ละรุ่น

2.

ระบบการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ทางบริษัท ฯ มีรายงานผลการปฏิบัติงานให้ลูกค้าทราบอยู่ตลอดเวลาและทุกขั้นตอน โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

2.1 ใบรายงานเหตุการณ์ประจำวันและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของลูกค้า
2.2 ใบรายงานสรุปเหตุการณ์ประจำเดือน
2.3 ใบรายงานการบันทึกการผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพานะ
2.4 ใบรายงานเทปนาฬิกา บันทึกเวลาปฏิบัติงานจากนาฬิกา
2.5 ใบรายงานโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องโทรศัพท์เข้าบริษัท ฯเพื่อรายงานเหตุการณ์
2.6 ใบสรุปการออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานของสายตรวจประจำโซนและสายตรวจพิเศษ
2.7 ใบตรวจสอบหัวหน้าสายตรวจที่ไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3. การปฏิบัติงานและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เข้าตรวจดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
3.1

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติการ  ได้แก่  สายตรวจพลเรือน และสายตรวจตำรวจ  หัวหน้าแผนก  และ  ผู้จัดการฝ่ายจะหมุนเวียนเข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและการปฏิบัติงานรวมถึงการทดสอบความเข้าใจในหน้าที่ของหน่วยงานนั้น โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้างไว้เป็นสำคัญ

3.2

การดำเนินของบริษัท ฯจะมีเจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายปฏิบัติการ มีการปฏิบัติงานโดยต่อเนื่องตลอด  24  ชั่วโมง เพื่อตอบรับ ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ จากหน่วยงานพร้อมมีการแกไขปัญหาอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ทางบริษัท ฯ  ยังได้จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้ประจำบริษัท ฯ เพื่อจัดทดแทนในกรณีที่พนักงานขาดหรือหากมีเหตุฉุกเฉินตามหน่วยงานต่าง ๆ

3.3

บริษัท ฯ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่พนักงานระดับซุปเปอร์ไวร์เซอร์   เข้าปฏิบัติตามหน่วยงานต่าง  ๆ  เพื่อคอยประสานงานกับทางฝ่ายผู้ว่าจ้าง  หรือตัวแทนจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง  พร้อมดูแลและควบคุมการปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปฏิบัติป็นไปตามแผนงานและนโยบายของผู้ว่าจ้าง

3.4

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  จะออกทำการฝึกอบรมเป็นประจำทุก ๆ เดือน  ในเรื่องต่าง เช่น มาตรการป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง การจราจร การป้องกันการโจรกรรม วินัยและสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.5

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์    จะคอยติดตามผลโดยสอบถามทาง   โทรศัพท์หรือมีการออกตรวจเยี่ยมตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับข้อมูลและข้อบกพร่องมาดำเนินการแก้ไขและทางบริษัทฯยังมีใบประเมินผลให้ผู้ว่าจ้างกรอกความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของบริษัทต่อทางหน่วยงานของท่านเป็นประจำทุกเดือน

4.

วันหยุดและพนักงานทดแทนวันหยุด วันหยุดต่างๆ  เช่นวันหยุดประจำปฏิทิน ในกรณีผู้ว่าจ้าง  จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียง  12  ชั่วโมง และต้องการเจ้าที่หน้าที่รักษาความปลอดภัยเสริมให้ครบ 24 ชั่วโมง ทางบริษัท ผู้รับจ้างยินดีจัดเสริมให้ และคิดค่าบริการตามะเงื่อนไขการตกลงก่อนการว่าจ้างและในกรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีการลางานทางบริษัทผู้รับจ้างจะมีหนังสือแจ้งใหผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้น ฉุกเฉิน เช่นการลาป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ทางผู้รับจ้างจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบภายหลังไม่เกิน 24 ชั่วโมง

5.

อำนาจการพิจารณาข้อบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัย  เมื่อกระทำความผิด บริษัทฯ มีความมั่นใจในระบบควบคุมดูแล  อย่างมีประสิทธิภาพ  ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ในการหมุนเวียนเข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  และแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างทันที  ดังนั้นในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยบกพร่องต่อหน้าที่  ฝ่าฝืนระเบียบวินัย  หรือกระทำการใดๆไม่เหมาะสม  อันจะเป็นเหตุนำความเสื่อมเสียมาสู่หน่วยงาน  อาทิเช่น  การเข้าทำงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด   การหลับยาม  การละทิ้งหน้าที่  หรือ  ละเลยให้บุคคลภายนอกเข้ามาในหน่วยงาน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์พิจารณาโทษสถานหนักได้   และแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติการหรือทางบริษัทฯ   เพื่อขอเปลี่ยนพนักงานคนนั้นได้ทันที

6.

กองทุนทดแทนและสวัสดิการ บริษัทฯมีกองทุนทดแทนจากกรมแรงงานสำหรับพนักงานทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ มีประกันสังคม มีเบี้ยขยัน มีการปรับเงินเดือน มีการปรับชั้นยศ และมีเงินรางวัลพิเศษต่าง ๆ มอบให้ด้วย

7. อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงาน อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัท ฯ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาให้  ได้แก่
7.1 ทางบริษัท มีวิทยุสื่อสารให้กับ รปภ.ทุกนาย
7.2 ทางบริษัท มีนาฬิกายามให้
7.3 อุปกรณ์และเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย
7.4 ชุดอุปกรณ์จราจร
7.5 เสื้อกันฝน
7.6 รองเท้าบูทยาง
7.7 ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
7.8 สมุดรายงานและแบบฟอร์มเอกสารการรายงานต่าง ๆ สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
7.9 ใบผ่านเข้า – ออก สำหรับบุคคลภายนอกและใบสรุปรถผ่านเข้า-ออก
7.10 อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับใช้ประจำวัน

     เครื่องแบบสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยทางบริษัท ฯ สมามรถจัดแบบตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยอยู่ในแบบที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้

 

     เอกสารใบผ่านเข้า-ออก รวมถึงบัตรผ่านในสถานประกอบการของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของท่านซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมของงาน

8. การประกันทางด้านความเสียหาย   และ การชดใช้ค่าเสียหาย  ในกรณี  ที่มีการสูญหาย  ซึ่งทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างในแต่ละครั้งซึ่งอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท การชดใช้โดยมีบริษัทผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโดยมีผู้ว่าจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด การกำหนดวงเงินการประกันภัยจะสัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
 
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับที่ท่านใช้บริการของบริษัท
1 หมดภาระรับผิดชอบเรื่องปัญหาแรงงานต่างตลอดจนค่าครองชีพและสวัสดิ์การที่ท่านพนักงาน / ลูกจ้าง  ของท่านให้เป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยเอง
2 เมื่อมีทรัพย์สินสูญหายท่านจะได้รับการชดใช้คือตามราคาที่สูญหายจริงภายในวงเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อ รปภ. 1 นาย ต่อ ผลัด ต่อ การสูญหาย 1 ครั้ง
3

การว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทฯ ท่านจะสบายใจและปฏิบัติหน้าที่การงานของท่านได้อย่างเต็มที่ เพราะทางบริษัทฯจะทำการรักษาความปลอดภัยให้กับกิจการของท่านอย่างเต็มที่ โดยท่านไม่ต้องกังวลใจ หากท่านไม่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปบอดภัยท่านสามารถขอเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลา

   
9. สามารถตรวจสอบประวัติคดีอาชญากรรมได้ทุกนาย
   

       บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด  โทรศัพท์ 02-347-4422 , 02-380-0822 , 081-3997533   แฟกซ์ 02-347-4422

สถิติวันนี้

8 คน

สถิติเมื่อวาน

4 คน

สถิติเดือนนี้

9 คน
สถิติทั้งหมด 51756 คน
Web design by 88bkk.com
Planning System Group Co., Ltd.
© Copyright  Planning System Group  All rights reserved.